Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

30.07.2010
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА

 

 

 

 


                                                УТВЪРЖДАВАМ

                                       Адм.ръководител

                                    Председател РС-Трявна:

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията на публикуването на съдебните актове по чл. 64 от ЗСВ   в РС -ТРЯВНА

 

        1.На интернет страницата на РС-Трявна се публикуват всички съдебни актове   на правораздаване и онези,които слагат край или препятстват по-нататъшното  развитие на производството.

      2.Публикуването на диапозитива на присъдата става незабавно  след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.

       3.Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация налагат забрана за публикуването им, а именно:

            3.1.Обезличават се задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица - участници в производството.Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата 

      3.2.Обезличават се и всички други лични данни на участниците свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална  или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват:

      - данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

      - данни за професия или заемана длъжност;

      - данни за членство в определена организация;

      - данни за етническа, расова, религиозна принадлежност;

      3.3. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера;

      4. Не подлежат на обезличаване:

      4.1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

      4.2. Имената на магистрата постановил съдебния акт;

      4.3.Номерата на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

      4.4. Данните на юридическите лица.

      5. Съдебни актове на които се публикуват само диапозитивите:

      5.1. Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата:

          - по дела за установяване или оспорване на произход;

          - по дела за издръжка или изменение на издръжка;

          - по дела за нищожност на брака или прекратяването му

поради унищожаемост или развод;

          - по дела за установяване на факта на раждането или смъртта.

            5.2.Присъдите постановени по производства разглеждани при закрити врати - чл. 263,ал.1 и 2 от НПК / Чл. 263. (1) Разглеждането на делото или извършването на отделни съдопроизводствени действия става при закрити врати, когато това се налага за запазване на държавната тайна или на нравствеността, както и в случаите на чл. 123, ал. 2, т. 2.   (2) Разпоредбата на ал. 1 може да се приложи и когато това е необходимо, за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на гражданите/

        5.3.Съдебни актове,постановени по производства, разглеждани  при изключване на публичността  - чл. 136,ал. 1 от ГПК /чл. 136 Съдът служебно или по молба на някоя от страните може да постанови разглеждането на делото или извършването само на някои действия да стане при закрити врата, когато : 1. общественият интерес налага това;

        6. Актове които не  подлежат на публикуване:

        6.1.Актове постановени по охранителни производства

        6.2.Актове произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпореждания за издаване заповеди по чл. 410 и 417 ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл. 73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и др.

       6.3.Актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата

       - за налагане на глоби;

       - за назначаване на вещи лица,особени представители,служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

      - за насрочване и пренасрочване или отлагане на делата;

      - за даване указания на страните;

      - актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

       - за допускане или недопускане на доказателства;

       - за издаване на изпълнителен лист;

       - други

       6.4.Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

       6.5.Актове, на които е поставен гриф за сигурност/класифицирани съдебни актове/

      7.След постановяването на решението по делото  и мотивите към присъдите от съдията докладчик вписването, присъединяването на документа и неговото обезличаване се извършва от съдебните секретар-протоколисти.

      8.Публикуването на обезличените актове се извършва от деловодител  гражданско деловодство.

      9.В случаите не упоменати в настоящите правила съдията - докладчик

дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания акт. 

           10.В интернет-страницата на съда се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.

            11.Публикуването на съдебните актове на сайта на   РС - Трявна  трябва да става по начин, позволяващ снемането им по месеци, в зависимост от наличното място на интернет сървъра, но не по-рано от една година след публикуването им.

            12.Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове по чл. 64 от ЗСВ могат да бъдат изменяни и допълвани.

            13.Настоящите Вътрешни правила  за организацията на публикуването на съдебните актове по чл. 64 от ЗСВ    влизат в сила от 01 октомври 2009 година.

 

02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ...]

01.04.2019
"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" в РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА на 19.04.2019 г. [ още ...]

10.04.2018
"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" в РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА на 20.04.2018 г. [ още ...]

06.10.2017
Стълбищен робот [ още ...]

01.01.2017
Приемен ден с председателя на Районен съд - Трявна [ още ...]

19.02.2016
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – гр. Трявна на 18.04.2016 г. [ още ...]

10.02.2015
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

14.05.2014
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – Трявна , Ви каним на 31.05.2014 г. [ още ...]

16.05.2013
Плащания през ПОС терминални устройства [ още ...]

25.03.2013
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас