РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.1.2019г. до 1.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 256/2016 Делба М.П.М. П.П.М. Докладчик:
ВЯРА А. ПЕТРАКИЕВА
Решение от 1.2.2019г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №6/02.03.2018г. и на решение №69/16.11.2018г. – и двете по гр.д. №256/2016г. по описа на Районен съд – Трявна, като на стр. последна, ред 4 на решение №6/02.03.2018г. и на стр.10, абзац последен, ред 3-4 на решение №69/16.11.2018г., вместо „ул. „Христо Ботев“ №12“, да се чете „ул. „Христо Смирненски“№12, на основание чл.247 ГПК.