РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.7.2018г. до 3.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 164/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.П.И. Н.В.И. Докладчик:
ВЯРА А. ПЕТРАКИЕВА
Решение от 30.7.2018г.
В законна сила на 30.7.2018г.
2 Гражданско дело No 179/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Х.И. И.М.П. Докладчик:
ВЯРА А. ПЕТРАКИЕВА
Решение от 30.7.2018г.
В законна сила на 30.7.2018г.
3 НОХД No 103/2018 Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТРЯВНА С.М.Д. Докладчик:
БОЯН Х. КОСЕВ
Споразумение от 31.7.2018г.
С.М.Д.
В законна сила на 31.7.2018г.