МОТИВИ ПО НОХД № 76/2013г. по описа на  РС – ГР. ТРЯВНА

 

            Срещу  И.Р.С. с ЕГН********** ***  е предявено обвинение за извършено престъпление по чл.354а ал.5 във вр. с ал.3 пр.2 т.1 във вр. с чл. 26 ал.1НК Същият е предаден на съд за това, че на 01.04.2013г. в гр. Трявна в себе си и в дома си- къща в гр. Трявна на *********** при условията на продължавано престъпление   без надлежно разрешително е държал в дома си високо рискови наркотични вещества марихуана с нето тегло 0,187 гр. със съдържание на  активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,9 %  на стойност 1,12лв. и марихуана с нето тегло  0,184 гр. със съдържание на  активен  наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 13,7%  на обща стойност 1,10лв. или общо  марихуана с него тегло 0,371гр. на обща стойност 2,22лв.,маловажен случай.

         В съдебно заседание представителят на РП – гр. Трявна поддържа изцяло предявеното обвинение, като счита същото за доказано. Предлага на подсъдимия  С. се наложи наказание  “Глоба” към максималния  размер определен в разпоредбата на чл. 354а ал.5 т.1 във вр.с ал.3 пр.2 т.1 НК, както и да бъде постановено унищожаване на веществените доказателства по делото.

         Подсъдимият И.Р.С.   заявява, че е получил препис от обвинителния акт и че разбира предявеното срещу него обвинение. Дава обяснения по фактическата обстановка на инкриминираното деяние, като признава вината си.   Съжалява за извършеното. 

Преценявайки  събраните по делото доказателства – писмени и гласни,  поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено от   фактическа  страна следното :

 На 01.04.2013г. в РУ”Полиция”, гр.Трявна се получил сигнал, че в гр. Трявна на ул.”Ст.планина” № 2 в района на ж.п. гара Трявна лицето И.Р.С. държал в себе си наркотично вещество –марихуана Св. Т.- инспектор “ДПС” в РУП-  гр.Трявна познавал И.С., тъй като работил с него докато бил непълнолетен. След получаване на сигнала към 15,30 часа , той и  колегата му  К.И. се отправили към посоченото място, където се намирал подсъдимия. Последният бил поканен  да влезе в помещение на гарата и  при извършената му проверка било установено ,че от джоб на горната му дреха изпаднала една полиетиленова свивка , съдържаща суха растителна маса. Подсъдимия заявил ,че това е марихуана. Местопроизшествието било запазено, до  пристигане на разследващите органи и извършване на оглед, в присъствието на поемни лица/л.8-9/.Свивката била тествана с  полеви наркотест, който реагирал на марихуана. По-късно същият ден, към 19,25 часа св. П.И. *** присъствал на  претърсване , извършено в жилището на подсъдимия, намиращо се в гр. Трявна на ***********.При това следствено действие в  левия вътрешен джоб на яке на подсъдимия ,окачено на закачалка, намираща се в коридора на обитаваното от него жилище, била намерена 1бр. ръчно свита цигара от суха растителна маса. Тя била тествана и   реагирала на канабис /марихуана/

 От заключението на физико - химическата експертиза на вещото лице С.А.Л.,  което не е оспорено от страните и съдът приема за обосновано и правилно, се установява, че намерената зелено – кафява растителна маса –обект № 1 с тегло 0,187 гр.е коноп /марихуана/ с процентно съдържание на ТНС 11,9% и е на стойност 1,12лв. Изследваната суха растителна маса ,намерена в саморъчно направената цигара, също е  коноп/марихуана и тютюн и е с тегло 0,184гр. с процентно съдържание на ТНС 13,7% и е на стойност 1,10лв. И двете количества са  изразходени при извършване на изследването. 

         Изложената по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин въз основа на обясненията на подсъдимия, гласните доказателства по делото – показанията на свидетелите Т. и  П.И. както и писмените доказателства по делото – протокол за оглед на местопроизшествие от 01.04.2013г.и приложеният към него албум, протокола за претърсване и изземване /л. 16/ и приложеният  към него албум, справка за съдимост на подсъдимия.

         Подсъдимият  И.С. не оспорва приетата за установена по-горе фактическа обстановка. Заявява, че се старае да не пуши марихуана и полага усилия за това.Правел го много рядко.

         При гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установено следното от правна страна:

         Съдът намира обвинението срещу подсъдимия  И.С.  за доказано по несъмнен и категоричен начин. Установени са всички признаци от състава на престъплението, в извършването на което подсъдимият е обвинен. Същият е държал коноп /марихуана/, който е наркотично вещество и като такова има наркотично действие, както и е поставено под контрол, съгласно  Приложение №1 към чл.3 ал.2 на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. В списък №1 от същата наредба попадат растенията с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Същевременно с това, по силата на чл.7 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е забранено съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на посочения закон.

         Малкото количество и ниската стойност на държания коноп /марихуана/ - 2,22 лв., както и предназначението му за собствена употреба, обосновават случая като маловажен, по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

При извършването на деянието подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното извършване, поради което е осъществил деянието при форма на вина пряк умисъл.

         Предвид изложеното и установената фактическа обстановка съдът прие, че на 01.04.2013г. подсъдимият И.С.   действайки при форма на вина пряк умисъл,   е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.354а ал.5 във вр. с ал.3 пр.2 т. 1 във вр. счл. 26 ал.1 НК, в извършването на което го призна за виновен.

При определяне вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание съдът взе предвид следните смекчаващи отговорността обстоятелства: невисоката степен на обществена опасност на конкретно извършеното престъпление, съдействието на подсъдимия за установяване на обективната истина по делото, младата му възраст. При определяне вида и размера на наложеното наказание съдът отчете като отегчаващо отговорността обстоятелство наличието на наложеното на подсъдимия административно наказание “обществено порицание” по чл. 78а НК за извършено от него престъпление по чл. 354а ал.5 във в. с ал.3 т.1 във вр. с чл. 63 ал.1 т.5 НК  наложено му с решение № 16/ 21.03.2012г.по НАХД №26/2012г. по описа на РС- Трявна влязло в сила  на 06.04.2012г.  

Преценявайки горепосочените обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът наложи на подсъдимия  И.С. предвиденото в закона наказание „глоба“, като при нормативно определения предел от 1000.00 лв., съдът наложи на подсъдимия наказание глоба в размер на 150,00 лв.

При определяне размера на глобата съдът отчете, смекчаващите вината обстоятелства.

         Съдът постанови веществените доказателства - 2 бр. бели хартиени плика със силиконов печат, съдържащ опаковки на наркотични вещества, и 2 бр. хартиени плика, запечатани с печат „07-20 МВР“, съдържащи тест ленти от полеви наркотест, да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

Тъй като за нуждите на експертизата, установеното количество наркотично вещество коноп /марихуана/ е било изразходено, съдът не постанови отнемане в полза на Държавата на наркотичното вещество – предмет на престъплението, както изисква чл.354а ал.6 НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на сумата от  106,28лв. на ОД на МВР –Габрово.

 Съдът счете, че с така наложеното наказание ще бъдат осъществени н целите по чл.36 от НК.

В този смисъл  постанови присъдата.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: