Начало

 

ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]   

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА!


Уважаеми посетители, от 01.12.2019 г. функционира нова интернет страница на Районен съд – Трявна. Информацията на настоящата страница е актуална
до 30.11.2019 г.

Уважаеми посетители,  считано от  1-ви декември 2013 г.   
РАЙОНЕН СЪД-ТРЯВНА има нови  БАНКОВИ  СМЕТКИ:

ТРАНЗИТНА СМЕТКА:    IBAN       BG28 STSA 93 0031 0105 0301
( държавни такси съгл. Тарифа №1 към Закона за държавните такси  и  Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК )

НАБИРАТЕЛНА  СМЕТКА:    IBAN       BG67 STSA 93 0033 0105 0310
(сметка за депозити за експертизи на вещи лица, свидетели, особени представители, гаранции (обезпечения) по дела,  и  на
СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА )

Сметките ще се обслужват от БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна
BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF.

     Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

     Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
Районният съд разглежда делата в състав от един съдия или от един съдия и двама съдебни заседатели.

     Председателят на районния съд:
   - осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
   - изготвя: годишен доклад за дейността на съда и го представя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад; справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, и ги представя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието; в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към ВСС обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
   - участва в съдебни заседания;
   - уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;
   - ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;
   - назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
   - свиква и ръководи общото събрание на съда;
   - организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;
   - публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

     ПОДСЪДНОСТ

     На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

     Председател на РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА: Вяра Петракиева – Велинова

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Обявления
Анкета
Правила за достъп
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас